Forslag om lovendring i NRI

Kretsstyret vårt -f.v. Jenny Koflåth, Jostein Solbakken, Elin Støle, Leif Harberg, Else Karin Jacobsen, Hallgeir Holm, Marit Røykenes Dahle, Asbjørn Ræstad og Sigbjørn Sørli

Kretsstyret i NRI vil foreslå lovendringe på sommerens kretsmøte, for å åpne for direkte valg av leder i kretsstyret.

Forslaget ble vedtatt på styremøtet før påske, og det er paragrafene 4 og 5 i dagens lover som er foreslått endret.

DAGENS LOVTEKST § 4 OG § 5

 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Nordmøre og Romsdal Indremisjon høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni.

Tale- og stemmerett på årsmøtet har:

 • Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 utsendinger.
 • Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
 • Kretsstyret (medlemmer og varamedlemmer.)
 • Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og varamedlemmer.)
 • Rektor ved skole(r) eid av kretsen.
 • To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.
 • Rektor ved andre skoleslag drevet av kretsen.
 • To styremedlemmer fra andre skoleslag drevet av kretsen.
 • Formennene i styrene for leirstedene.
 • Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).
 • Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret.

Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett

For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner

Årsmøtet behandler:

 • Kretsstyrets årsmelding
 • Reviderte årsregnskaper
 • Lovendringer
 • Andre saker som kretsstyret eller enhetene legger frem

Årsmøtet velger:

 • Styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret
 • Valgkomite
 • Revisor          Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall.

Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og enheter som er innmeldt i kretsen kan komme med forslag til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av enhetene ber om det.

Protokoll fra årsmøtet sendes enhetene og Indremisjonsforbundets styre.

 • 5 KRETSSTYRET

Nordmøre og Romsdal Indremisjon ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går tre eller fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn 6 år i sammenheng.

Kretsstyret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Kretsstyret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.

Kretsstyret konstituerer seg selv.

Kretslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det.

FORSLAG TIL NY  LOVTEKST § 4 OG § 5

 • 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Nordmøre og Romsdal Indremisjon høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni.

Tale- og stemmerett på årsmøtet har:

 • Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 utsendinger.
 • Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
 • Kretsstyret (medlemmer og varamedlemmer.)
 • Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og varamedlemmer.)
 • Rektor ved skole(r) eid av kretsen.
 • To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.
 • Rektor ved andre skoleslag drevet av kretsen.
 • To styremedlemmer fra andre skoleslag drevet av kretsen.
 • Lederne i styrene for leirstedene.
 • Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).
 • Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret.

Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett

For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner

Årsmøtet behandler:

 • Kretsstyrets årsmelding
 • Reviderte årsregnskaper
 • Lovendringer
 • Andre saker som kretsstyret eller enhetene legger frem

Årsmøtet velger:

 • Leder for kretsstyret for 2 år i gangen
 • Styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret
 • Valgkomite
 • Revisor
  Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall.

Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og enheter som er innmeldt i kretsen kan komme med forslag til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av enhetene ber om det.

Protokoll fra årsmøtet sendes enhetene og Indremisjonsforbundets styre.

 • 5 KRETSSTYRET

Nordmøre og Romsdal Indremisjon ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går tre eller fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn 8 år i sammenheng.

Kretsstyret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Kretsstyret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.

Kretsstyrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer kretsstyret seg selv.

Kretslederen og leder for ungdomsavdelinga møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Kretsstyret holder møter når styrets leder kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det.

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.