LOVER FOR NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON
(vedtatt på kretsmøtet i 2018)

§ 1         GRUNNLAG
Nordmøre og Romsdal Indremisjon bygger sitt arbeid på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse1. På dette grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut sine arbeidere.

(1 Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2         FORMÅL
Nordmøre og Romsdal Indremisjon har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon vil arbeide sammen med Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte kretser og enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av de innmeldte kretser og enheter.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne selvstendige enheter, mellom annet gjennom barnehage og skolevirksomhet.  All slik virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell (non-profit) basis.

§ 3         STATUS
Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en selveiende og ikke-kommersiell (non-profit) organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for Indremisjonsforbundet).

Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en sammenslutning av:

–       lokale indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter (heretter kalt ”enheter”)

–       enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening, som melder seg inn i kretsen og som er enige i § 1 og § 2.

Opptak av nye enheter og direkte innmeldte enkeltmedlemmer skal godkjennes av Kretsstyret.

§ 4         ÅRSMØTET
Årsmøtet er Nordmøre og Romsdal Indremisjon høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni.

Tale- og stemmerett på årsmøtet har:

 • Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 utsendinger.
 • Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
 • Kretsstyret (medlemmer og varamedlemmer.)
 • Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og varamedlemmer.)
 • Rektor ved skole(r) eid av kretsen.
 • To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.
 • Rektor ved andre skoleslag drevet av kretsen.
 • To styremedlemmer fra andre skoleslag drevet av kretsen.
 • Formennene i styrene for leirstedene.
 • Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).
 • Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret.

Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett

For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner

Årsmøtet behandler:

 •     Kretsstyrets årsmelding
 •     Reviderte årsregnskaper
 •     Lovendringer
 •     Andre saker som kretsstyret eller enhetene legger frem

Årsmøtet velger:

 •      Leder for kretsstyret for 2 år i gangen.
 •      Styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret
 •      Barne- og ungdomsråd
 •      Valgkomite
 •      Revisor

Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall.

Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og enheter som er innmeldt i kretsen kan komme med forslag til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av enhetene ber om det.

Protokoll fra årsmøtet sendes enhetene og Indremisjonsforbundets styre.

§ 5         KRETSSTYRET
Nordmøre og Romsdal Indremisjon ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går tre eller fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn 8 år i sammenheng.

Kretsstyret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Kretsstyret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.

Kretsstyrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer kretsstyret seg selv.

Kretsleder og ImF-UNG NRIs leder møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det.

§ 6         KRETSSTYRETS OPPGAVER
Gjennomføre årsmøtets vedtak og bestemmelser.

Forvalte og føre kontroll med Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. § 3 b i lov for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens årsmøte.

Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Nordmøre og Romsdal Indremisjon sine lover.

Kretsstyret binder Nordmøre og Romsdal Indremisjon rettslig.

Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse. Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets styre før de kaller og ansetter kretsleder (Jfr. § 3 b i lov for Indremisjonsforbundet).

Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som skal behandles av dette.

Kretsstyret velger ellers styremedlemmer til driftsstyrene for leirstedene våre, styrene for skolene som kretsen eier og ellers andre styrer og råd innen kretsen.

§ 7         ÅNDELIG TILSYN
Kretslederen utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne av kretsstyret, og i kontakt med Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd.

§ 8         BARNE- OG UNGDOMSRÅDET
Barne- og ungdomsrådet består av fem medlemmer valgt for to år av gangen, slik at det hvert år vekselvis går to eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i rådet lengre enn 6 år i sammenheng.

Rådet har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Rådet er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Rådet velger seg imellom leder og nestleder.

Barne- og ungdomsrådet leder kretsens barne- og ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidet av kretsstyret.

§ 9         LOJALITET I LIV OG LÆRE
Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk og vise aktiv lojalitet mot Nordmøre og Romsdal Indremisjons gjeldende retningslinjer.

Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i kretsstyrene, lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære i overensstemmelse med Nordmøre og Romsdal Indremisjons grunnlag. (jfr. § 1)

§ 10         LOKALE ENHETER
Alle enheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med formålet slik det er uttrykt i § 2.

Alle innmeldte enheter skal støtte kretsen så langt de kan, både med økonomiske midler og på andre måter, så de sammen kan nå dette formålet.

Medlemmer i enhetene er de som melder seg inn og betaler den årskontingent som årsmøtet for enheten bestemmer.

§ 11         OPPLØSNING, FUSJON ELLER FISJON
Skal Nordmøre og Romsdal Indremisjon oppløses, må dette behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen tre måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall.

Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Kretsstyret kan velges til avviklingsstyre.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle Indremisjonsforbundet.

Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 12). Kretsstyret skal i denne forbindelse legge frem en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme over.

Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Nordmøre og Romsdal Indremisjon sine kreditorer

§ 12         LOVENDRINGER
Årsmøtet i Nordmøre og Romsdal Indremisjon kan endre denne loven med 2/3 flertall.  § 1 og  § 2 ledd 1 og 2 kan ikke endres.