NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON – kort historisk resyme

Her gir vi deg et kort overblikk over vår historie. Under «Historie» finner du alle våre historiske skriv som du kan lese hvis du er interessert.

Romsdal Indremisjon ble stiftet i 1874 mens Nordmøre krets av DVI ble stiftet i 1911. Begge ble meldt inn i Det Vestlandske Indremisjonsforbund (nå Indremisjonsforbundet) som ble stiftet i 1898.

Fra 1. januar 1999 ble de to kretsene slått sammen til Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon eier Visthus leirsted (kjøpt i 1959) i Vistdal i Nesset kommune og Frænabu Misjonssenter (kjøpt i 2003) på Farstad i Fræna kommune. Her har vi også vårt kretskontor.  Tidligere eide vi Maihaugen leirsted (kjøpt 1967)i Gjemnes kommune, men dette ble solgt da vi kjøpte Frænabu.

Vi er medeier i Nordvestlandet Folkehøgskole i Torvikbukt (Gjemnes kommune) sammen med Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband.  Vi er eneeier av Molde Folkehøgskole og Molde Friskole i Molde.

Indremisjonen er en evangelisk luthersk vekkelsesbevegelse. Vi bygger vårt arbeid på Bibelen, Guds ord og den evangelisk lutherske trosbekjennelse.

Indremisjonen har sine røtter i pietismen, en bevegelse som vokste frem i Europa på 1600 tallet. Pietismen la særlig vekt på 4 ting som senere har preget indremisjonene:

1)     Kristendom gjelder den enkeltes liv med Gud. Kristen tro er mer enn teori og kirkemedlemsskap, det er et personlig forhold til Jesus. Dette omtaler vi ofte med begrepet ”personlig kristen”.

2)     Guds ord, Bibelen er pålitelig og virkekraftig. Ordet må derfor forkynnes og forkynnelsen skal være jordnær og rettet inn mot den enkeltes hverdag og kristenliv.

3)     Guds folk må komme sammen om forkynnelsen, bønna og det kristne vitnesbyrdet. Det kristne fellesskapet (ofte omtalt som ”det hellige samfunnet” eller ”vennesamfunnet”) skal inspirere til misjonsengasjement og diakonalt ansvar.

4)     Det kristne livet skal vises igjen i hverdagen og være preget av Guds vilje. En må derfor si ja til det som styrker det kristne livet og si nei til det som skader troen.

Vekkelsen ved Hans Nilsen Hauge (Haugianismen) og vekkelsen ved den svenske forkynneren Carl Olof Rosenius (Rosenianismen) på 1800-tallet fulgte etter pietismen. Herer mye av vår åndelige arv. Her legges det vekt på det personlige kristenlivet og ”den frie nåden”. Det betyr at frelsen er gratis og kan tas imot av alle ved troen på Jesus Kristus.

Indremisjonen har hatt et sterkt misjonerende fokus, både på å nå vårt eget folk med det kristne evangeliet og ved å oppfordre til ytremisjon. Det har også historisk vært et svært sterkt diakonalt arbeid i indremisjonen. De senere år har det offentlige overtatt en del da dette arbeidet (barnehjem, aldershjem, sykearbeid m.m.) men diakonien står fremdeles sentralt i indremisjonsarbeidet.

Viktige verdier for Indremisjonsforbundet er fokus:

–        nådegavene (hver enkelt skal få bruke den utrustning Gud har gitt)
–        vekkelse (hver enkelt må ha et personlig trosforhold til Jesus)
–        allment prestedømme (alle skal få tjene med sin utrustning uavhengig av utdannelse)
–        bibeltroskap (vi holder frimodig fast på Bibelen som Guds eget ord)
–        fellesskap (vi har fokus på å skape varme lokale fellesskap)

Indremisjonsforbundet har kretser fra ImF-sør (Sørlandet og Flekkefjord) til Finnmark i nord. Hovedkontoret ligger på Bildøy på Sotra utenfor Bergen. Der finner du også Bibelskolen Bildøy.

Rundt 60 lag, foreninger, kvinneforeninger m.m. utgjør i dag Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

I 2019 hadde vi ca 300 møter på bedehusene rundt om med forkynner fra kretsen. I tillegg hadde vi omtrent 800 møter for barn- og unge gjennom leirarbeidet, skolearbeidet og lagsarbeidet vårt.

Vårt motto er ”Med Guds ord til folket” og vi søker å nå dette gjennom ulike arbeidsformer, møter, skoledrift m.m. Vi ønsker å skape varme og inkluderende fellesskap lokalt som kan være både et åndelig hjem og en misjonsstasjon for den enkelte kristne. Bedehusene er derfor viktige i vårt arbeid selv om mye indremisjonsarbeid også skjer utenom bedehusene.

 • 1874

  Romsdal Indremisjon ble stiftet

 • 1911

  Nordmøre krets av DVI ble stiftet

  1911

 • 1999

  De to kretsene slåes sammen til Nordmøre og Romsdal Indremisjon

 • 1958

  Visthus leirsted kjøpes

  1958

 • 2003

  Frænabu Misjonssentere kjøpes

Her kan du lese alle de ulike bøker og historiske skriv som er gitt ut i ulike sammenhenger i Nordmøre og Romsdal Indremisjon gjennom tidene.

(Merk at dette er store dokument slik at det kan litt tid å laste de ned, litt avhengig av hvor stor kapasitet du har på internettforbindelsen din. Men det er verdt å vente på).

Nordmøre Krets av DVI 75 år

NORDMØRE KRETS AV DVI 1986-1999

Kristiansund IM – 75 år – 1942

Kristiansund IM – 100 år – 1967

Kristiansund IM – 125 år – 1982

Visthus 100 år

Romsdal Indremisjon 75 år

Romsdal Indremisjon 100 år

Den rette dør – Romsdal Indremisjon 125 år

Molde Indremisjon 100 år

Molde Indremisjon 125 år

Høgtun Folkehøgskole 50 år

Rauma Folkehøgskole 50 år

Rauma Folkehøgskole 75 år

Read